L. Jurėnienė: analitinės psichologijos terminų žodynėlis

Vilniaus universitetas
Filologijos fakultetas
Vertimo studijų katedra
  
 Lina Jurėnienė
 
Anglų–lietuvių kalbų analitinės psichologijos terminų žodynėlis
Terminologijos darbas

 

  
 
 
Darbo vadovas
Doc. dr. Nijolė Maskaliūnienė                            
 
Vilnius, 2009

 

 

Žodynėlio objektas ir paskirtis


Analitinė psichologija – viena žinomiausių psichologijos teorijų, išsirutuliojusi iš šveicarų psichologo Carlo Gustavo Jungo (1875–1961) darbų. Su keliais angliškoje literatūroje dažniausiai vartojamais šios teorijos terminais, kaip antai collective unconscious (kolektyvinė pasąmonė), archetype (archetipas), complex (kompleksas) ar individuation (individuacija), supažindinama anksčiau Lietuvoje parengtuose psichologijos bei psichoanalizės žodynuose, tačiau specialaus, būtent analitinės psichologijos terminijai skirto dvikalbio žodyno iki šiol nebuvo. Siekiant panaikinti spragą, šiame anglų – lietuvių analitinės psichologijos žodynėlyje pateikiami 305 analitinės psichologijos ar su ja susijusioje angliškoje literatūroje vartojami terminai, jų apibrėžtys bei lietuviški atitikmenys. Žodynėlis skirtas visiems, kuriems įvairiopomis aplinkybėmis – studijuojant, rengiant originalius veikalus lietuvių kalba, dirbant vertėjo darbą – analitinės psichologijos terminija kelia klausimų ar keblumų.
 
Turinys
Žodynėlyje pateikiamus terminus galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes.
Pirmąją grupę sudaro analitinės psichologijos pradininko C. G. Jungo veikaluose vartojami specialieji terminai. Vienus iš jų Jungas sukūrė pats, kitus perėmė iš klasikinės psichoanalizės, mitologijos, religijos, etnologijos, alchemijos, filosofijos šaltinių (analizuodamas psichinę žmogaus patirtį, Jungas ieškojo jos sąsajų su kultūra, istorija, mitologija ir religija). Terminai, kurių autoriumi laikomas pats Jungas, ir terminai, kuriuos Jungas perėmė iš kitų sričių, tačiau iš dalies arba visiškai pakeitė tais terminais žymimą sąvoką, šiame žodynėlyje pateikiami kaip analitinės psichologijos terminai. O terminai, kuriuos Jungas perkėlė į analitinę psichologiją nekeisdamas pradinės jų sampratos ir apibrėžties, žodynėlyje priskiriami sričiai, iš kurios jie buvo perimti, pavyzdžiui, religijai, filosofijai, psichoanalizei.
Antrąją žodynėlio terminų grupę sudaro naujosios Jungo sekėjų kartos vartojama terminija. Klasikinę analitinės psichologijos teoriją ir jos taikymo metodus derindami su kitų psichologijos sričių atradimais, jungiškosios pakraipos analitikai perima ir tų sričių terminus. Tokių terminų pateikiama ir šiame žodynėlyje – nurodant sritį, iš kurios jie kilę.
 
Šaltiniai
Angliški pirmosios grupės terminai (kylantys iš Jungo veikalų) ir jų apibrėžtys į šį žodynėlį perkelti iš kelių šaltinių: Andrew Samuelso, Bani Shorterio ir Fredo Plauto „Vertinamojo jungiškosios analizės žodyno“ (A Critical Dictionary of Jungian Analysis), Andrew M. Colmano sudaryto „Oksfordo psichologijos žodyno“ (Oxford Dictionary of Psychology), Internete, Niujorko analitinės psichologijos asociacijos tinklavietėje esančio „Jungo terminų žodyno“ (“Jung Lexicon”) ir dar kelių Internete aptiktų analitinės psichologijos glosarijų.
Angliški antrosios grupės (naujosios Jungo sekėjų kartos) terminai surinkti iš paskirų autorių spausdintų veikalų, Internete esančių straipsnių ir dviejų analitinei psichologijai skirtų straipsnių rinkinių: Murray’aus Steino sudaryto straipsnių rinkinio „Jungiškoji analizė“ (Jungian analysis) bei Renos K. Papadopoulos parengto straipsnių rinkinio „Jungiškosios psichologijos vadovėlis“ (The Handbook of Jungian Psychology).
Lietuviški analitinės psichologijos terminų atitikmenys surinkti iš daugybės įvairių šaltinių. Nemažai lietuviškų terminų perkelta iš Lietuvoje dirbančių jungiškosios pakraipos analitikų spausdintų veikalų, kaip antai Gražinos Gudaitės „Įvadas į analitinę psichologiją“, kita šios autorės knyga „Asmenybės transformacija sapnuose, pasakose, mituose“ ir 2008 m. išleista kolektyvinė monografija „Santykis ir pokytis“. Dalis atitikmenų surinkta iš Internete skelbiamų psichologų, filosofų ar teologų (nelygu kokios srities terminas) straipsnių. Taip pat yra atitikmenų, perkeltų iš 1993 m. išleisto „Psichologijos žodyno“, 2003 m. lietuvių kalba išleisto Thomaso Auchterio, Lauros Vivianos Strauss „Psichoanalizės terminų žodynėlio“ ir 2005 m. išleisto Stigo Fhanério „Psichoanalizės žodyno“. Šiame žodynėlyje nemažai terminų, kurių lietuviškų atitikmenų nepavyko aptikti jokiuose šaltinuose. Tokių terminų atitikmenys buvo sukurti tariantis su analitinės psichologijos specialistais.
 
Problemos
Kuriant naujus lietuviškus atitikmenis kaip tik ir kilo daugiausia su šiuo darbu susijusių keblumų. Tenka pripažinti, jog kartais, bandant sukurti naują lietuvišką terminą ar ieškant, kuo pakeisti specialistų jau vartojamą, tačiau ne visai priimtiną atitikmenį, nepavykdavo (nei lietuvių kalbos išgalėmis, nei perimant tarptautinius žodžius, nei aprašomuoju būdu) surasti anglišku terminu žymimos sąvokos esmę tinkamai perteikiančių žodžių. Todėl žodynėlyje pateikiamus lietuviškus terminus vertėtų suvokti ne kaip galutinį sprendimą, bet kaip kvietimą siūlyti ir svarstyti tobulesnius variantus. Lietuviška analitinės psichologijos terminija dar nenusistovėjusi ir šis žodynėlis yra vienas pirmųjų bandymų ją sisteminti, norminti.
 
Padėkos 
Baigdama pratarmę, žodynėlio autorė nuoširdžiai dėkoja visiems prie šio darbo prisidėjusiems žmonėms: jungiškosios krypties psichologėms doc. dr. Gražinai Gudaitei ir Godai Rukšaitei už rengiamo žodynėlio peržiūroms skirtą laiką ir jėgas, už vertingas įžvalgas svarstant galimus lietuviškus terminų atitikmenis; terminologinio darbo vadovei, Vilniaus universiteto Vertimų studijų katedros vedėjai dr. Nijolei Maskaliūnienei už palaikymą ir taiklias pastabas; VU Vertimų studijų katedros dėstytojui Markui Paurai už kantriai teiktą techninę pagalbą.
  

Šaltiniai
 
 
Ambraziejienė R., Ženklai. Vaizdiniai. Simboliai. http://www.vydija.lt/straipsniai/knygos/Zenklai_Ivaizdiniai_Simboliai%20...
 
Auchter T., Strauss L. V., Psichoanalizės terminų žodynėlis. Vaga, 2003, iš vokiečių k. vertė Snieguolė Vingienė.
 
Becker U., Simbolių žodynas. Vaga, 1995, iš vokiečių k. vertė Laima Bareišienė, Aleksandras Krasnovas, Lilija Kudirkienė, Ona Polukordienė.
 
Bly R., Vitkūnas J. ir Baranauskaitė B., Geležinis Džonas(psichoanalitinė-mitologinė vyro evoliucijos studija su pasaulinės poezijos intarpais). Mijalba, 2004.
 
Busink, R., Kuiken, D., Identifying types of impactful dreams: A replication, 1995. Dreaming, 6, 97-119. http://www.psych.ualberta.ca/~dkuiken/personal/PhenResearch.html (2008-06-18)
 
Cameron M., Return of the Scapegoats: Toward a Healing of the Scapegoat Complex in Psychology and Culture. http://www.renewtheology.org/paperMCameron0708.htm
 
Colman A. M., A Dictionary of Psychology. Oxford University Press, 2006.
 
Estes C. P., Ph. D., Women who Run with the Wolves: Myths and Stories of the Wild Woman Archetype. Ballantine Books, New York, 1997.
 
Estés C. P., Ph. D., Bėgančios su vilkais Laukinės moters archetipas mituose ir pasakose. Alma littera, 2005, iš anglų k. vertė Lina Būgienė.
 
Edinger E. R., M.D., An Outline of Analytical Psychology. http://www.israjung.co.il/edinger.htm
 
The Evolution Of A Jungian Shaman, A Conversation with David H. Rosen. http://www.cddc.vt.edu/host/weishaus/Interv/rosen.htm
 
Fhaner S., Psichoanalizės žodynas. Aidai, 2005, į lietuvių k. vertė Loreta Vaicekauskienė.
 
Fitz-Randolp M. H., The Collective Shadow in Jungian Psychology. Dangers of Groupthink and Public Scapegoating by Media. http://americanaffairs.suite101.com/article.cfm/feeding_at_the_trough_of... (2008-11-13)
 
A Glossary of Jungian Terms. http://www.terrapsych.com/jungdefs.html
 
Gudaitė G., Asmenybės transformacija sapnuose, pasakose, mituose. Tyto alba, 2001
 
Gudaitė G., C. G. Jungo samprata apie psichoterapinį procesą ir sapnus. http://www.psichoterapija.ot.lt/Telkinys/straipsniai/Jungas.htm
 

 

Gudaitė G., Įvadas į analitinę psichologiją. VU leidykla, Vilnius, 2002.
 
Gudaitė G., Butkus G., Savasties fenomenologijos prielaidos ir sąsajos su emocine savireguliacija, 2006. http://www.sam.lt/repository/dokumentai/sveikata/sm1-2.(i%20dalis)indd.pdf (2008-06-18)
 
 
Izod J., Myth, Mind and the Screen: Understanding the Heroes of our Time. Cambridge University Press, 2003.
 
Jung C. G., Memories, Dreams, Reflections; recorded and edited by Aniela Jaffé, translated from the German by Richard and Clara Winston, revised edition. Vintage Books, New York , 1989.
 
Jung C.G., On The Relation Of Analytical Psychology To Poetry; essay from: The Spirit in Man, Art and Literature, published by Princeton University Press, Fourth Edition, 1978.
 
Jung C. G., Psichologija ir religija. Aidai, 1998, iš anglų k.vertė Rasa Drazdauskienė.
 
Jung C. G., Vėlyvos mintys, 2 dalis. http://www.spauda.lt/plato/latejung2.htm
 
Jung Lexicon, The New York Association for Analytical Psychology. http://www.nyaap.org/index.php/id/7/subid/44
 
Jung's Model of the Psyche. http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A632099
 
 
Jungian Term of the Day: Father Complex. http://jungroom.wordpress.com/2008/03/24/father-complex
 
Kast V., Atsisveikinimas su aukos vaidmeniu (Gyventi savo gyvenimą). Dialogo kultūros institutas, 2002, iš vokiečių k. vertė Teresė Danguolė Šniūrevičienė.
 
Knox J., Archetype, Attachment, Analysis (Jungian psychology and the emergent mind). Brunner-Routledge, 2003.
 
 
Meržvinskaitė B., Karlo Gustavo Jungo literatūros metafizika. Literatūra, 2007, 49(2).
 
Pietromonaco P. R., Feldman Barrett L., The Internal Working Models Concept: What do we really know about the self in relation to others? John Review of General Psychology, 2000, Vol. 4, No. 2, 155–175. http://people.umass.edu/monaco/pietfb.reviewgenpsy2000b.pdf
 
Psichologijos žodynas. Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Vilnius, 1993
 
Psychiatric Definition of suggestion. http://nosubject.com/Suggestion
 
Renos K. Papadopoulos (ed.), The Handbook of Jungian Psychology. Routlledge, New York, 2006.
 
Research Perspectives: Mothers' Emotional Needs. http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/102/5/SE1/1250
 
Samuels A., Shorter B. and Plaut F., A Critical Dictionary of Jungian Analysis. Routledge & Kegan Ltd, 2000.
 
Sandplay, C. G. Jung Society of Sidney. http://www.jungdownunder.com/Sandplay/sandplay_home.htm
 
Santykis ir pokytis: tarpasmeninių ryšių gelminės prielaidos ir psichoterapija; kolektyvinė monografija, sudarė Gražina Gudaitė. VU leidykla, Vilnius, 2008.
 
Sharp D., Extracts From The Jung Lexicon. Derived from Jung Lexicon: A Primer of Terms & Concepts, 1991. http://www.compilerpress.atfreeweb.com/1.%20Jungian%20Lexicon.htm#Conste...
 
Sharp D., Jung Lexicon: A Primer of Terms & Concepts. http://www.psychceu.com/Jung/sharplexicon.html
 
Senovės Graikijos filosofijos srovės, Simonas Samarietis, Magas. Gyvenimas. http://www.spauda.lt/plato/simonas.htm
 
Short Glossary of mysterious and useful terms. Jungian definition. http://www.healingexpression.com/pdfs/Jungian%20Definitions.pdf
 
Soanes C., Stevenson A. (eds.), Oxford Dictionary of English, 2nd ed. Oxford University Press, 2003.
 
Spiritual glossary. Initiation. http://www.spiritual-experiences.com/glossary.php
 
Stein M. (ed.), Jungian Analysis, 2nd ed. Open Court Publishing Company, 1995.
 
Stein M. W., Junginė analizė ir dvasingumas. Šiaurės Atėnai. 2003-06-14 nr. 656. http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=656&kas=straipsnis&st_id=1867
 
Šarkinaitė L., Liesienė V., Atminties tipai ir jų reikšmė. http://www.medicine.lt/index.php?pagrid=leidiniai&strid=2408&subid=gm
 
Šiuša A., Sizigijos (XL). Šiaurės Atėnai, 2008-02-29 nr. 883. http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=883&kas=spaudai&st_id=15798
 
Vaitkevičienė V., Tarptautinių žodžių žodynas. Žodynas, 2002.
 
Von Franz L., Golden Ass of Apuleius: The Liberation of the Feminine in Man. C. G. Jung Foundation Books, 1992.
 
Woodman M., Addiction to Perfection (The Still Unravished Bride), Inner City Books, 1982.
 
Žilionis J., Origenas: pasaulis ir savęs pažinimas. www.litlogos.lt/L49/logos49_zilionis.pdf 

Žodynėlio straipsnių vidinė sąranga
 
1. Visi antraštiniai žodžiai pateikiami abėcėlės tvarka, stambesniu pajuodintu šriftu. Iš karto po antraštinio žodžio skliaustuose esantis skaičius nurodo, kokiu numeriu konkretus terminas įvestas į terminijos duomenų bazę Multiterm.
2. Toliau, jei terminą sudaro vienas žodis, nurodoma, kokia kalbos dalimi jis eina (angliškos santrumpos reiškia: n – daiktavardis, v – veiksmažodis, adj – būdvardis) ir, jei tikėtina, kad gali kilti painiava, nurodoma, jog žodis pateiktas daugiskaitos forma (pl. – daugiskaita).
3. Angliškais žodžiais subject, domain, subdomain  žymima informacija nurodo konkretaus termino vietą sąvokų sistemoje. Daugelis šiame žodynėlyje esančių terminų priskiriami psichologijos temai, dinaminės psichologijos sričiai, analitinės psichologijos posritei. Tačiau kai kurie terminai, į analitinę psichologiją perkelti iš kitų psichologijos sričių ar net mokslo šakų, priskiriami ne analitinei psichologijai, bet psichologijos sričiai ar mokslo šakai, iš kurios jie kilo.
4. Po žodžio definition straipsnyje pateikiama angliška termino apibrėžtis. Jei konkretus terminas perteikia kelias skirtingas sąvokas, tai jas atitinkančios apibrėžtys, žymimos numeriais (1), (2) ir t. t., pateikiamos viena po kitos.
5. Po žodžio comments pateikiama papildomų žinių, padedančių geriau suvokti termino turinį. Kai kuriuose žodynėlio straipsniuose supažindinama su antraštinio žodžio etimologija, pateikiami kiti tą pačią sąvoką žymintys terminai.
6. Po žodžių source list nurodomas šaltinis, iš kurio į žodynėlį buvo perkeltas terminas, jo apibrėžtis bei su juo susijusi papildoma informacija. Jei konkrečiame straipsnyje papildomos informacijos nepateikiama, tai šaltinis nurodomas iš karto po apibrėžties.
7. Po žodžio note pateikiama pastaba, kurioje nurodomi kiti žodynėlio antraštiniai žodžiai, pagal kuriuos galima rasti daugiau su konkrečiu terminu susijusios informacijos (žr., dar žr., plg.). 
8. Po santrumpos LI pateikiamas lietuviškas termino atitikmuo, kai kur (jei terminą sudaro vienas žodis) nurodant jo giminę, skaičių.
9. Po žodžio status nurodomas konkretaus termino statusas (status): approved – patvirtintas, advised – siūlomas, new – naujas.
10. Toliau kai kuriuose žodynėlio straipsniuose pateikiama lietuviška termino apibrėžtis.

11. Pabaigoje nurodomas lietuviško termino ir jo apibrėžties šaltinis. Jei konkrečiame straipsnyje lietuviška apibrėžtis nepateikiama, šaltinis nurodomas iš karto po termino statuso

Atsisiųskite:
Analitines psichologijos terminu zodynelis.pdf